Najczęściej kupowane

 • T-MED
  T-MED

  ZASTOSOWANIE:- peloty metatarsalne przeznaczone są dla osób z...

  7,90 zł
 • K-MED
  K-MED

  ZASTOSOWANIE:- peloty metatarsalne przeznaczone są dla osób z...

  7,90 zł
 • MARCO KORK
  MARCO KORK

  ZASTOSOWANIE:- podpiętki przeznaczone są dla osób z NIERÓWNOŚCIĄ KOŃCZYN...

  4,80 zł
 • PROSEPARATOR DUO
  PROSEPARATOR DUO

  ZASTOSOWANIE:- podwójne separatory z osłoną na HALUKS - zapobiegają...

  14,49 zł

Promocje

 • MERC GEL / MAGIC GEL
  MERC GEL

  ZASTOSOWANIE:- wkładki przeznaczone...

  28,50 zł 29,00 zł

REGULAMIN

Regulamin sklepu firmowego WkladkiAxel.pl z 02.12.2015

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz.93 ze zm.);
3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu firmowego WkladkiAxel.pl dostępny poprzez serwis aukcyjny Allegro
4. Sklep firmowy WkladkiAxel.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem http://www.wkladkiaxel.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie
6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy ATZ Joanna Tylska a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu aukcyjnego Allegro.
7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej - ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).
8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu firmowego WkladkiAxel.pl dostępnego poprzez serwis aukcyjny Allegro.
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2.3 Sklep firmowy WkladkiAxel.pl dostępny poprzez serwis aukcyjny Allegro prowadzony jest przez Joannę Tylską prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą ATZ Joanna Tylska zarejestrowaną pod nr NIP: 777-267-10-40 w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Dane adresowe kontaktowe:
ATZ Joanna Tylska
ul. Kręta 6
62-020 Swarzędz
NIP: 777-267-10-40

2.4 Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@wkladkiaxel.pl lub pod numerem telefonu 531 690 059 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
2.5 Niniejszy regulamin określa w szczególności warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu firmowego WkladkiAxel.pl dostępnego poprzez serwis aukcyjny Allegro.
2.6 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie za pośrednictwem odsyłacza znajdującego się na każdej aukcji internetowej zatytułowanego jako „o mnie”.
2.7 Informacje o towarach podane na aukcjach internetowych sklepu firmowego WkladkiAxel.pl, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art 71 Kodeksu Cywilnego.

III. Procedura zawarcia umowy sprzedaży i realizacji zamówienia

3.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową http://www.wkladkiaxel.pl, dokonać wyboru towaru, ilości oraz rozmiaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
3.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kup teraz” - Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
3.4 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z ATZ Joanna Tylska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
3.5 Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem zamówienia.
3.6 Umowę traktuje się za zawartą z momentem naciśniecie przycisku „Kup teraz” podczas składania zamówienia.
3.7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
3.8 Zamówienie nie będzie zrealizowane w przypadku:
a) podania przez Klienta w czasie rejestracji nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych teleadresowych stanowiących miejsce doręczenia przesyłki;
b) nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta;
c) uznania przez Sklep że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje próba dokonania oszustwa, przez co należy rozumieć każde działanie Klienta w związku z złożeniem i realizacją zamówienia, które jest niezgodne z prawem, a w szczególności takie działania jak: przełamywanie zabezpieczeń Sklepu (hakerstwo), użycie cudzego Loginu lub Hasła lub podszywanie się pod inną osobę.

IV. Dostawa

4.1 Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia.
4.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem wybranej przez Klienta formy tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia opłacenia przez Klienta Zamówienia.

V. Ceny i metody płatności

5.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.
5.2 Klient na możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego: mBank: nr rachunku: 94 1140 2004 0000 3902 7428 8913
b) płatnością w systemie PayU
c) pobraniem przy odbiorze przesyłki

VI. Postanowienia końcowe

6.1 ATZ Joanna Tylska jest właścicielem wszystkich zdjęć produktowych, grafik, logotypów oraz posiada do nich pełne prawa autorskie. Ich kopiowanie, przerabianie, udostępnianie i publikowanie oraz wykorzystywanie w celach sprzedażowych jest zabronione i grozi sankcjami karnymi. ATZ Joanna Tylska nie zezwala na ich używanie, rozpowszechnianie i dystrybuowanie bez wiedzy i zgody pisemnej pod rygorem roszczeń z tytułu łamania praw autorskich i dopuszczania się kradzieży własności intelektualnej.
6.2 Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy ATZ Joanna Tylska a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
6.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Allegro, Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniach usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.